Bildende kunstneres Hjelpefond,Lov om kunstavgift

Lov om kunstavgift pålegger alle som omsetter originaleksemplarer av kunstverk som malerier, kollasjer, tegninger, stikk, trykk, litografier, skulpturer, billedtepper, keramikk, glasskunst og fotografiske verk å innkreve og betale en avgift på 5 % i tillegg til salgssummen. Det skal også betales avgift på utsmykningsoppdrag, konkurranseutkast og bestillingsverk. Avgiften skal betales uavhengig av kunstnerens nasjonalitet, så lenge verket omsettes i Norge. Som originaleksemplar regnes eksemplar av kunstverk utført i et begrenset antall av kunstneren selv, eller med vedkommendes samtykke. Kunstverk med salgspris på 2 000 kr eller mindre er ikke avgiftspliktige. Lov om kunstavgift ble vedtatt i 1948, etter at billedkunstnerne i Norge fikk gjennomslag i Stortinget for at kunstnerne burde gis rett til en andel av verdiskapingen i kunstmarkedet. I stedet for en opphavsrettslig ordning med individuelt vederlag, ønsket norske billedkunstnere en generell avgift på all omsetning av billedkunst, og med kollektiv forvaltning av midlene. På denne måten kunne avgiftspengene fordeles både som stipend med kunstfaglig vurdering og som direkte støtte med hensyn til økonomiske og sosiale forhold. Tildelingene fra BKH hadde helt fra starten i 1948 en klar sosial profil, til særlig fordel for fattige og eldre kunstnere og deres familier. På den tiden fantes verken pensjon eller andre trygderettigheter for etterlatte. Nøden kunne være stor blant "kunstnerenkene", mens den avdøde kunstnerens verk kunne ha mangedoblet sin markedsverdi.
Denne avgiftsordningen har vært virksom uten store endringer siden den ble vedtatt. Etter at EU i 2001 vedtok et direktiv om samordning av følgerett i Europa, ble det nødvendig å endre den opprinnelige loven noe for å gi rom også til følgerettsbasert avgift. Følgerett ble innført i Norge fra 2007, og utløses ved annenhåndssalg av kunstverk med salgspris over kr. 25 000 (i stedet for "vanlig" kunstavgift). BHK krever inn avgift fra både førstehåndssalg og annenhåndssalg. Den følgerettsbaserte andelen av avgiften på annenhåndssalg videreformidles til BONO og fordeles tilbake til den enkelte kunstner som individuelt vederlag. Det er selger/formidler/oppdragsgiver (ved utsmykningsoppdrag) som er ansvarlig for å kreve inn avgiften fra kunden samt innbetaling og rapportering til BKH. All informasjon om innkreving og innbetaling av kunstavgift er samordnet på nettstedet www.kunstavgiften.no. Lov om kunstavgift:
Lov av 4. november 1948 om avgift på omsetning av billedkunst mm.
Forskrift til lov om avgift på omsetning av billedkunst Følgerettsordningen:
Følgerett
Åndsverkloven § 38c